YENİLENEBİLİR ENERJİ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

Faaliyetlerimiz
Edindiğimiz görev, ülkemizin yenilenebilir enerji kaynakları alanında mevcut potansiyelini ortaya koymak, temiz ve milli enerji bilincinin oluşmasını sağlamak, bu bilinci yaymak ve sürekli kılabilmektir. Bu misyonla yola çıkan YENİLENEBİLİR ENERJİ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ faaliyet alanlarını da aşağıdaki şekilde belirlemiştir.

 

I. KAMU YARARINA YÖNELİK FAALİYETLER

a) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım ve uygulama bilincinin ülke çapında oluşturulması konunun geniş halk kitlelerine yaygınlaştırılması yönünde projeler oluşturmak ve ilgili mercilere sunmak.
b) Çevre ve gelecek nesiller için yenilenebilir enerji konusunda bilinçlendirme çalışmasında bulunmak, enerji tüketim masraflarını azaltmak, yenilenebilir enerji kaynaklarını benimseterek temiz enerjiye yöneltmek, küresel ısınma mücadelesinde doğanın korunmasına katkıda bulunmak, ilgili kurumlar ile işbirliği kurarak kavranmasını sağlamak.
c) Dünyadaki sektör ile ilgili çalışmalar ve uygulamaları inceleyip Türkiye’ye adaptasyonunu sağlamak. Dünyadaki benzer sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim ve ortak çalışma ve faaliyetleri içerisinde olmak. Ülke çapında yenilenebilir enerji konusunda bilinçlendirme ve aktivite çalışmalarında bulunmak. Yenilenebilir enerji ile enerji ithalatımızın azalacağını kanıtlamak ve ülke ekonomisine katkıları yönünde ekonomik birimler nezdinde girişimlerde bulunmak ve düzenlemeler yapılmasına katkıda bulunmak.
d) Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha çok kullanılabilmesi için teşvik yasalarının çıkarılmasında dernek içerisinde komisyonlar kurmak, ilgili kuruluşlara görüşler bildirmek ve çalıştaylara katılmak.
e) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım ve uygulama bilincinin ülke çapında oluşturulması konunun geniş halk kitlelerine yaygınlaştırılması yönünde projeler oluşturmak ve ilgili mercilere sunmak.
f) Gerek üyeler ve gerekse üye olmayanların haklarının korunması ve bilgilendirilmesi bağlamında gerekli her türlü yasal girişimlerde bulunmak, bu yönde alınabilecek tedbirler konusunda ön çalışmalar yaparak ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte hareket etmek.
g) Yenilenebilir enerji sistemlerinde olması gereken standartların belirlenmesi için ilgili kamu kurumları ile ortak hareket eder.
ı) Yurt içi ve yurt dışı uzman eğitimciler ve kuruluşlar ile ortak faaliyetler yürüterek sektörün ve uygulayıcıların gelişimini sağlamak.
i) Araştırma-geliştirme faaliyetlerini ve bu amaçla gerek derneğe üye kuruluşlar, gerekse üniversiteler ve araştırma kuruluşları arasındaki iş ve güç birliğini desteklemek.
j) Konu ile ilgili eğitim modülü ve sistemlerini hazırlamak, mesleki eğitimler vermek. Bunun için Meslek Liseleri, Üniversiteler, İlgili resmi daireler, diğer meslek kuruluşları ve üyeler ile birlikte çalışmalar yapmak.
k) Dernek yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için toplantı, eğitim ve seminerler düzenler, sergi ve fuarlara katılır, broşür ve teknik doküman yayınlar ve dağıtır. Basın organlarında düzenlenen ilgili faaliyetlere katılır. Gazetede ve dergilerde, iştigal konularıyla ilgili her türlü reklam propaganda ve tanıtım amaçlarından faydalanabilir. Dernek taşınmaz mal edinebilir ve satabilir. Dergi gazete v.b. basım yayın faaliyetlerinde bulunabilir, bu yayın organlarına reklam alabilir. İktisadi teşekküller kurabilir.
l) Dernek, başta Türkiye’de çeşitli kalkınma çalışmalarına destek veren Kalkınma ajanslarına, Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler bünyesindeki kuruluşlar olmak üzere diğer uluslararası kalkınma kurum ve kuruluşlarıyla, doğrudan insani ve acil yardım ve kalkınmayı amaçlayan proje ve programlarla hukuki düzenlemelerin gerektirdiği koşulları yerine getirerek ortak uygulama ve işbirliği yapabilir, bu kuruluşlardan bağış ve teknik yardım alabilir.

II. ÜNİVERSİTE, BİLİM KURULUŞLARI VE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME KURUMLARI İLE İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK FAALİYETLER

a) Üniversiteler ile bilimsel platformda işlenmesi ve çevre bilinci konularının geliştirilmesi yönünde işbirliği ortamı yaratmak,
b) Araştırma ve Geliştirme Kuruluşları ile müştereken, mevcut enerji kaynaklarından enerji üretimi konularını geliştirici araştırma projeleri oluşturmak.

STANDARDİZASYON FAALİYETLERİ

) Derneğin amaçları doğrultusunda üye veya talep eden ilgili tüzel kişiliklere standartlara, kanun, yönetmelikle ilgili mevzuatlara uyum konusunda destek vermek.
b) Yenilenebilir enerji kaynaklanan enerji üretimi ekipmanları ve uygulamaları konusunda mevcut standartların güncelleşmesi ve ihtiyaca uygun şekilde geliştirilmesi, mevcut olmayanlar için yeni standartlar hazırlanması konularında düzenleme yapan kamu kurumları ile temaslar kurularak önerilerde bulunmak ve düzenleme çalışmalarına derneğe üye tüzel kişilikler adına katılmak.
c) İlgili merciler tarafından standartları belirlenmiş yenilenebilir enerji kaynakları enerji üretimi ekipmanları konusunda üyelerini ve ilgililerini bilgilendirmek.
d) Bu standartların geliştirilmesi ve mevcut şeklin sürekli güncel tutulması ile ilgili gelişen bu teknoloji ile ilgili dünyadaki diğer standartlardaki değişiklikleri de izleyerek gerek gördüğü düzenleme ve güncellemelerin yapılmasını sağlamak.

İŞ BİRLİĞİ FAALİYETLERİ

a) Yenilenebilir enerji kaynaklarının ülke yararları açısından önemi ve kamuoyu bilinci oluşturulması yönünde yurt içi ve dışında doğrudan dolaylı olarak benzer amaca hizmet eden ve müşterek hareket ile sonuca varılmasında fayda mütalaa edilen tüm kurum, kuruluş ve organizasyonlar ile entegrasyon sağlanması yönünde girişimde bulunmak ve işbirliği ortamı yaratmak.
b) Bugüne kadar bu konu ile ilgili direkt veya endirekt kurulmuş tüm dernek, vakıf, platform gibi oluşumları da içerisine alacak şekilde iletişim içerisinde olmak ve derneğin vizyonu ve gelişimi için katkı sağlayacak yapılanmalarla entegre olmak.
c) İşbirliğine geçilmesinde fayda görülen durumlarda üyelerini bilgilendirmek.

EĞİTİM, TANITIM VE YAYIN FAALİYETLERİ

YENADER amacını gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslararası platformlarda;
Eğitim ve/veya tanıtım amaçlı olarak, toplantı, seminer, sempozyum düzenlemek ve benzer düzenlemelere katılmak,
Sergi ve fuar organizasyonları düzenlemek veya benzeri düzenlemelere katılmak,
Broşür, teknik doküman, dergi v.b. yayımlar hazırlamak ve dağıtımını yapmak,
Basın ve yayın organlarının taleplerini cevaplamak ve bu aktivitelere katılımda bulunmak,
Faaliyet konuları ile ilgili ve/veya faaliyet konuları ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olan sair konularda her türlü reklam, tanıtım ve propaganda çalışmaları yapmak ve bu amaca yönelik aktivitelere katılmak,
Teknik elemanların ve uygulayıcıların eğitimini sağlamak ve bu eğitimi ilgili resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yetkiyle sertifikayla belgelendirme çalışmaları yapmak.

ÜYELERE YÖNELİK FAALİYETLER

Tüzük uyarınca üye kayıtları yapmak,
Üyeler arasında birlik, beraberlik ve dayanışmanın temini yönünde, kültürel, sosyal ve sportif aktiviteler ve etkinlikler düzenlemek,
Üyelerin kültürel, sosyal ve sportif amaçlı olarak bir arada bulunmalarını ve derneğin çalışmalarını bir kompleks yapılaşma içinde daha verimli ve düzenli bir biçim de sürdürebilmesini teminen uygun bir mahalde dernek binasını ve müştemilatının edinilmesi yönünde çalışmalar yapmak ve sonuçlandırmak,

DİĞER FAALİYETLER

Amaç ve hizmet konuları ile ilgili olarak gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurmak ve/veya anılan kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,
Genel Kurulun kararı ve yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi koşulları ile yurt içinde ve yurt dışında gerekli görülen yerlerde şube açmak,