YENİLENEBİLİR ENERJİ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ MESLEK ETİK İLKELERİ TEMEL İLKELERİMİZ

DEĞERLERİMİZ

İşlerimizi, mesleğimizin bir çözüm üretme mesleği olduğunun ve bunun getirdiği sorumlulukların bilinciyle yürütürüz. Bu çözümler yoluyla dış ticaretin önünü açar, ülke kalkınmasında önemli bir rol üstleniriz.

Ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı ile tarafsızlık ilkeleri mesleğimizi tanımlayan en önemli değerler arasındadır.

Şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri mesleğimizin tüm karar mekanizmalarının özünü oluşturur.

Müşteri, paydaş, meslektaş ve çalışanlarımıza açık ve dürüst davranırız. Mesleğimizin iştigal konusuyla alakalı olarak; iş takiplerinde etik kurallara uygun olarak hareket edeceğimizi bilir ve uygularız.

Dolaylı temsil ettiğimiz müşterilerimizin ticari, özel bilgilerinin ve sırlarının korunmasında, sorumluluk ve duyarlılık gösteririz.

Bilgilerimizi iş dünyası ile açıklıkla paylaşırız. Bu bilgilerin doğruyu yansıtmasına özel bir özen gösteririz.

Sürekli gelişim ve ilerlemeye inanır, kendimizi ve bilgimizi sürekli yeniler güncel tutarız.

ETİK KURALLARIMIZ

Etik kurallarımız, YENADER’in ofislerinin yönetim organlarının çalışma prensipleri ile paydaş ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür. Bu kurallar derneğimiz üyesi tüm meslektaşlarımız için meslek standartlarını belirleyen temel etik ilkeler niteliğindedir.

BİRBİRİMİZE GÜVEN VE SAYGI

YENADER’in üyeleri adil rekabet ilkelerine sadakatle bağlıdır ve mesleğin gelişimi için ortak çalışmalar yapmak üzere gönüllülük esası ile dernek çatısı altında çalışır.

Dernek yönetim organları, komiteleri, komisyon ve çalışma gruplarındaki çalışmalarımızı karşılıklı güven ve farklı görüşlere saygı ile yürütürüz. Karar ve önerilerimiz uyumlu bir çalışma sonucunda ulaşılmış ortak aklı yansıtır.

İletişimim sorumluluğumuzu zamanında, açık ve doğrulukla yerine getiririz. Açık ve doğru geri bildirimleri iyi karşılar, saygı gösterir ve dürüstçe yanıtlarız.

BAŞKALARINA SAYGI, KESİN DÜRÜSTLÜK VE AÇIKLIK

Tüm dış paydaşlarımıza karşı açık ve dürüst davranırız. Yaş, cinsiyet, dil, ırk, inanç, siyasi düşünce ayrımcılığı yapmayız. Çeşitliliği ve çoğulculuğu benimseriz. Düşünce özgürlüğüne inanırız ve destekleriz.

Tüm faaliyetlerimizde şeffaflığı, adilliği, sorumluluğu ve hesap verebilirliği temel ilkeler olarak benimseriz.

HUKUKA SAYGI VE YASALARA UYUMLULUK

Tüm kurum faaliyetlerimizde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, tabi olduğumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyarız.

Yurt içi ve yurt dışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilen ifadeler kullanırız.

TOPLUMSAL SORUMLULUK VE GÖNÜLLÜLÜK

Tüm faaliyetlerimizde toplum faydasını gözeterek hareket ederiz.

ÇEVREYE DUYARLILIK

Sürdürülebilirlik politikalarını tüm idare ve üretim süreçlerimizde etkin bir biçimde uygular, çevreye zarar vermeyen önleyici yaklaşımları destekleriz. Daha etkin bir çevre sorumluluğunun yaygınlaştırılması için çaba gösterir ve bu yöndeki çabalara destek veririz.

ÜST SEVİYEDE SAHİPLENME VE ÖRNEK DAVRANIŞLAR SERGİLEME

Tüm faaliyetlerimizde, misyonumuzu, temel değerlerimizi ve etik kurallarımızı rehber edinerek etik ve itibar yönetimini, içinde bulunduğumuz topluma olumlu örnek oluşturabilecek seviyede sahiplenir ve sergileriz. Bu anlayışımızı ve kimliğimizi olumsuz etkileyecek fiil ve davranışlardan dikkatle kaçınırız.

GİZLİLİĞE SAYGI VE KİŞİSEL BİLGİLERİ KORUMA

Paydaşlarımıza ve bizimle iletişime geçen özel ve tüzel şahıslara karşı, kendi gizlilik tercihlerine ilişkin seçenekler sunar ve bu tercihlerine saygı gösteririz. Kişisel bilgileri yalnızca meşru dernek amaçları için kullanırız.

VARLIKLARIMIZIN AKILCI ŞEKİLDE KULLANIMI

Zaman da dâhil olmak üzere tüm şirket varlıklarını planlı ve etkin biçimde kullanmaya özen gösteririz. Şirket varlıklarını sadece şirket faaliyetleri için kullanırız.

ÇIKAR ÇATIŞMALARINDAN KAÇINMA

Tüm faaliyetlerimizde ve katılımlarımızda öncelikle mesleğimizin çıkarına ve itibarının korunmasına en uygun kararları alarak çalışır ve katkıda bulunuruz.

TEMSİL AKTİVİTELERİ, HEDİYE, RÜŞVET

Temsil aktivitelerini (kutlama, ziyafet, ağırlama) yalnızca yasalara, tüzüğümüzde yer alan faaliyetlerimize ve etik kurallarımıza uygun olduğunda sunar veya kabul ederiz. Herhangi bir işi almak veya bir iş kararını etkilemek için hiçbir yerde hiçbir şekilde hediye, rüşvet veya komisyon teklif etmeyiz veya vermeyiz.

ÇEVREMİZLE VE MEDYAYLA DÜRÜST İLİŞKİ VE İLETİŞİM

Derneğimizin sitesinden üyelerimiz ve kamuoyu ile mesleki faaliyetlerimizi paylaşır, yerel ve ulusal medya ile bu konuda işbirliği yaparız. İş ve sosyal çevremizde mesleğimizin etik değerlerini tanıtmaya ve bilinirliğini artırmaya çalışırız. Kişisel sosyal ve politik görüşlerimizin ve faaliyetlerimizin meslek grubumuzun tamamına aitmiş gibi algılanmasına veya görünmesine engel olacak biçimde davranırız.